Swarovski original
 
         Vicca - nebojte se ženskosti
         vystupte ze stínu a buďte svá
        

Reklamační řád

REKLAMACI NA ZBOŽÍ LZE UPLATNIT POUZE NA WWW.BIZUTERIE-AUREA.CZ

Tento reklamační řád v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím-spotřebitelem. Na kupujícího-nespotřebitele se vztahuje ustanovení zákona č 513/1991Sb. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

REKLAMACE ZÁSILKY POŠKOZENÉ DOPRAVCEM

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a ochranné lepicí pásky, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení ochranné pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. 
Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při dopravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli e-mailem, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a také v okamžiku převzetí zboží dopravci, a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě s dopravcem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.

ZÁRUKA

Prodávající poskytuje na všechny výrobky záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem a 12 měsíců od převzetí kupujícím-nespotřebitelem.

Jestliže se objeví vada na výrobku v záruční době, zašle kupující prodávajícímu formální zprávu o reklamaci na email info@bizuterie-aurea.cz a reklamované zboží následně odešle na adresu:  
 
Vicus Aurea, s.r.o.
Martina Jiroušková
Čistá 71
569 56 Čistá


spolu s dodacím listem, nebo jakýmkoli dalším dokumentem potvrzujícím zakoupení zboží v obchodě prodávajícího (postačí kopie) a uvede popis vady a požadovaný způsob řešení reklamace případně s číslem bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peníze za zboží. Pokud kupující neuvede způsob řešení reklamace, bude tato řešena v souladu se zákonem.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci kupujícího-spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě reklamace kupujícím-nespotřebitelem se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené náročnosti posouzení a vyřízení reklamace. Další vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-nespotřebitelem se řídí obchodním zákoníkem.
O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky a emailem. 
 
 Zboží nevracejte formou dobírky, nebude převzato! Vždy odesílejte jako obchodní balík nebo doporučenou zásilku. Zásilku doporučujeme pojistit.

ROZSAH ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (například změna či opotřebení materiálu úměrné délce a četnosti užívání) a na závady způsobené nesprávným užíváním věci či nesprávnou údržbou. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Všechny reklamace prochází důkladnou kontrolou prodávajícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícího na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZÁKONNÉ LHŮTY

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující-spotřebitel novou záruku v délce 24měsíců. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:
  1. Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, případně právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo možnost odstoupení od KS.
  2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu zboží nebo odstoupení od KS.
  3. Jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného kusu nebo odstoupení od KS.
  4. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny či na odstoupení od KS.


ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že kupující obdrží jiný výrobek, než si od prodávajícího objednal, zašle ho v původním obalu zpět prodávajícímu, který je povinen neprodleně tento výrobek vyměnit za správný. Prodávající kompenzuje kupujícímu nutné náklady spojené s odesláním zásilky (poštovné).

Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Kupující nese odpovědnost za zboží až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.
Swarovski original";

Rodinná firma Vicus Aurea, s.r.o. funguje na internetovém trhu již od roku 2011 – tehdy se poprvé objevila s originálními šperky značky Swarovski s neodmyslitelným logem labutě. Léta páně 2013 jsme Vám poprvé představili další nádherné šperky, tentokrát pod vlastní značkou Vicca®, které se šperkům Swarovski úspěšně zařadily bok po boku. Abychom snad nezlenivěli, přidali jsme o rok později pro potěchu a užitek vysoce kvalitní spodní prádlo pro opravdu „velké ženy“ německé značky Ulla Dessous. A po více než roční pauze, ve které jsme zlepšovali, co se dalo i co se nedalo, jsme se odhodlali  přibrat do rodiny našich produktů kvalitní české parfémy firmy UNIQ COSMETICS Czech s.r.o., jejímž nezávislým partnerem jsme se v květnu tohoto roku stali.

Všechnu tu krásu, budovanou v potu tváře pro Vaši radost a užitek tvoří s láskou a úctou Martina Jiroušková, majitelka firmy a její tým. Výdejní místo je v Litomyšli, kde si můžete vše prohlédnout i osobně.  Při návštěvě obdržíte kávu a úsměv zdarma:-). Těšíme se na Vás

Heureka
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.